Kategoria AM

Kurs na kategorię AM obejmuje:
–  5 godzin wykładów 

– 5 godzin zajęć praktycznych 

Minimalny wiek kursanta to 13 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat AM, (szkolenie teoretyczne) muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.

Kategoria A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

motocyklem

o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy

nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej

nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat. (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej).

Ważne

  1. Minimalny wiek kursanta to 15 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat A1 którzy nie ukończyli 16 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
    2. Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych


Kurs na kategorię A1 obejmuje:
–  30 godzin wykładów

 – 20 godzin zajęć praktycznych 

Kategoria A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

motocyklem
o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej
nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku
wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy
tego motocykla;

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

WAŻNE:

 Minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat A2 którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.
 Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych

Kurs na kategorię A2 obejmuje:
–  30 godzin wykładów

 – 20 godzin zajęć praktycznych 

Kategoria A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

motocyklem;

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;

motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień (kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej)

  • 24 lata;
  • 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat


WAŻNE:

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym przystosowanym do nowych zadań egzaminacyjnych

Kurs na kategorię A obejmuje:
–  30 godzin wykładów 

– 20 godzin zajęć praktycznych 

Kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;

w/w pojazdem z przyczepą lekką;

w/w pojazdem z przyczepą inną niż
lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy
4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy
egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem
do prawa jazdy.

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.
Kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

WAŻNE:

 Minimalny wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy. Kursanci na kat B, którzy nie ukończyli 18 lat muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów na kurs.

Kurs na kategorię B obejmuje:
  30 godzin wykładów

– 30 godzin zajęć praktycznych