Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szybko, tanio, skutecznie

Oferta

    


  

Kategoria:   A

Wymagania dla kategorii A

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 24 lat
 • Ukończenie 20 lat w przypadku posiadania prawa jazdy kat A2 przez conajmniej dwa lata, ponieważ prawo jazdy kat A2 można uzyskać najwcześniej w wieku 18 lat.

Uprawnienia po kursie dla kat. A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:
 • motocyklem;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat).A2

Wymagania dla kategori A2

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat  Zgoda rodziców - 
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk). 

Zajęcia teoretyczne - wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45") - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat A1 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne - jazda

 •  20 godzin - dla osób które nie posiadają kat.A1 - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.
 •  20 godzin - w przypadku posiadania kat. A1 - mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej,

Uprawnienia po kursie dla kat. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

A1

Wymagania dla kategorii A1

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 16 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna prawnego (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 16 lat) - Zgoda rodziców
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk). 

Zajęcia teoretyczne - wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45") - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne - jazdy

 • 20 godzin - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Uprawnienia po kursie dla kat. A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

AM

Wymagania dla kategorii AM

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 14 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna prawnego (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 14 lat) -Zgoda rodziców
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk). 

Zajęcia teoretyczne - wykłady

 • 5 godzin lekcyjnych (45") - zajęć z zakresu przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji motoroweru,

Zajęcia praktyczne - jazdy

 • 5 godzin - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Uprawnienia po kursie dla kat. AM

Kategoria AM  prawa jazdy uprawnia do kierowania motorowerem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczep.
B

Wymagania dla kategori B

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 18 lat
 • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat) Zgoda rodziców.
 • Profil Kandydata na Kierowcę (pkk).

Zajęcia teoretyczne - wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45") - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne - jazda

 •  30 godzin - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

Uprawnienia po kursie dla kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
 • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.